Vážení príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb

Centra sociálnych služieb EDEN

 

            Dobrá spolupráca zariadenia sociálnych služieb s rodinou a priateľmi prijímateľov sociálnych služieb patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti v Centre sociálnych služieb EDEN.

            Klienti pobytových zariadení sociálnych služieb (najmä seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) patria medzi najviac ohrozené skupiny osôb v krízových situáciách, čo sa naplno prejavuje najmä v dobe pandémie ochorenia Covid-19. Pre odborné a efektívne zvládanie neľahkej pandemickej situácie, udržanie či zlepšenie zdravotného a psychického stavu klientov, je veľmi dôležitý kontakt s ich príbuznými či priateľmi.

            Uvedomujúc si veľmi významný vplyv sociálneho kontaktu našich klientov s ich rodinou, priateľmi a okolím, opätovne umožňujeme návštevy našich klientov v zariadení za dodržiavania platných hygienicko-preventívnych opatrení.

 

 

Všeobecné podmienky realizácie návštevy v CSS EDEN:

 

 

Povinnosti CSS EDEN pri realizácii návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia:

 

 

 

Povinnosti návštevníkov CSS EDEN:

 

 

 

Podmienky prijatia nového klienta do zariadenia:

 

V zmysle nariadenia vlády SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s respiračným ochorením      COVID-19  môže poskytovateľ  pobytovej formy sociálnej služby v zariadení požadovať pred prijatím klienta do zariadenia:

 

1. potvrdenie ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, 

2. potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín,

3. umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.

 

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách možno v zásade do zariadenia sociálnych služieb prijať fyzickú osobu (uzatvoriť s ňou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby), ak o poskytnutie alebo zabezpečenie požiadala obec alebo vyšší územný celok (VÚC) podľa ich delenej pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom a má (obcou/VÚC) vydané rozhodnutie o odkázanosti na daný druh (zariadenie) sociálnej služby, alebo je možné prijať fyzickú osobu do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne z dôvodu ohrozenia jej života a zdravia, pričom rozhodnutie o odkázanosti na daný druh sociálnej služby je vydané dodatočne.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ako aj na základe skutočnosti, že v predmetných zariadeniach sa poskytuje sociálna služba najviac ohrozeným skupinám, či už z hľadiska veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu a navyše často veľkým skupinám v „uzatvorenom“ prostredí, existuje oprávnená obava a riziko (aj na základe skúseností z iných krajín) z prepuknutia nákazy u všetkých klientov zariadenia; a to aj pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických štandardov.

Z uvedených dôvodov, v záujme ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach a zabezpečenia bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby, je možné v súčasnej krízovej situácií do uvedených zariadení prijať (resp. „znovuprijať“ po jeho pobyte mimo tohto zariadenia) iba klienta, ktorý

- je odkázaný na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby a je v ohrození života alebo zdravia (bez/s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu) a zároveň

- absolvoval test na COVID – 19 s potvrdeným negatívnym výsledkom a absolvoval 14-dňovú karanténu pred nástupom do tohto zariadenia.

 

Pobyt prijímateľov sociálnej služby v domácom prostredí

 

 1. Pobyt PSS v domácom prostredí v okresoch, ktoré sú podľa semafóra označené oranžovou a červenou farbou sú možné za podmienok:

 

 

Centrum sociálnych služieb má vypracovaný krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19 resp. iných prenosných ochorení zo dňa 20.04.2020 a pravidelne ho aktualizuje.

 

 

V súvislosti s opatreniami k ochoreniu Koronavírus ( COVID-19) 

 

1) sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,

2) máme plán preventívnych opatrení,

3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,

4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

KRÍZOVÝ PLÁN

(2. aktualizovaná verzia)

 

Centrum sociálnych služieb EDEN má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení 20.4.2021, 2. aktualizovaná verzia platná od 27.4.2021,v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Interný krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činnosti
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Testovanie zamestnancov a klientov na prítomnosť ochorenia Covid-19
 20. Očkovanie zamestnancov a klientov proti ochoreniu Covid-19
 21. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov

 

Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha č. 1

Terminológia

Príloha č. 2

Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení  (vzor)

Príloha č. 3

Dôležité kontakty

Príloha č. 4

Dokument postupu č. DP17/2020 – Organizácia vstupu osôb do zariadenia počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 a medzi jednotlivými vlnami pandémie Covid-19

Príloha č. 5

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu  používanie germicídneho žiariča

Príloha č. 6

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu

Príloha č. 7

Zoznam vecí ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe

Príloha č. 8

Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)

Príloha č. 9

Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu, alebo inej nebezpečnej prenosnej choroby

Príloha č. 10

Plán reprofilizácie lôžok

Príloha č. 11

Dokument postupu č. DP19/2020- Postup pri dočasnom opustení zariadenia klientom v sprievode zamestnanca (z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia)

Príloha č. 12

Dokument postupu č. DP 20/2020- Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom v sprievode zamestnanca (na výkon nevyhnutných úradných záležitostí)

Príloha č. 13

Dokument postupu č. DP23/2020 - Organizácia návštev prijímateľov sociálnych služieb v CSS EDEN počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 a medzi jednotlivými vlnami pandémie Covid-19

Príloha č. 14

Dokument postupu č. DP21/2020- Postup pri presune klientov do telocvične a areálu záhrady zariadenia

Príloha č. 15

Aktuálne usmernenie MPSVR SR k testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na prítomnosť ochorenia Covid-19

Príloha č. 16

Tabuľka zamestnancov CSS EDEN s výnimkou z pracovnej povinnosti počas mimoriadnej situácie

Príloha č. 17

Zoznam vybavenia zamestnancov v krízovej službe

Príloha č. 18

Dokument postupu č. DP15/2020 - Psychologické intervencie v krízovej situácii

Príloha č. 19

Aktuálne usmernenia MPSVR SR a MZ SR k prijímaniu a presunu prijímateľov sociálnych služieb do zariadení sociálnych služieb pobytovou formou

Príloha č. 20

Zmenový list

Príloha č. 21

Záznam o mimoriadnej situácii výskytu koronavírusu

Príloha č. 22

Protokol o použití prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (Protokol o obmedzení PSS)

Príloha č. 23

Aktuálne odborné stanovisko MZ SR k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia do zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s ochorením Covid-19

Príloha č. 24

Aktuálne usmernenie MPSVR SR a MZ SR pre očkovanie proti ochoreniu Covid-19 – poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Príloha č. 25

DP22/2020 - Dokument postupu – Postup pri výdaji skladových zásob dezinfekčných a čistiacich prostriedkov počas karantény zariadenia

Príloha č. 26

Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)

Príloha č. 27

Zjednotenie postupov pri uplatňovaní požiadaviek na OOPP

Príloha č. 28

Usmernenie pre pracovníkov na používanie OOPP

Príloha č. 29

Príkaz predsedníčky ŽSK zo dňa 24.4.2020

Príloha č. 30

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu a Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Príloha č. 31

COVID AUTOMAT

Príloha č. 32

Pandemický plán

 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne raz za týždeň a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje doplniť denná sestra a manažér kvality v sociálnych službách.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

 

Kontaktné osoby sú k dispozícii v čase od 7:30 do 16:30 

Mgr. Andrea Šišilová – riaditeľka CSS EDEN t. č. : +421 905 371 899

Mgr. Jana Odskočová – vedúca sestra t. č. : +421 907 839 338