Ekonomicky oprávnené náklady za obdobie 1-12/2023

                     Poskytované služby: 1.) Domov sociálnych služieb

                                                        2.) Špecializované zariadenie

Kategória

Položka

Názov

Suma

DSS €

Suma

ŠZ €

Suma spolu €

610

 

Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania

322 918,10

461 311,58

784 229,68

620

 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

112 859,88

161 228,39

274 088,27

630

631

Cestovné náhrady

332,35

324,25

656,60

 

632

Elektrická energia,

plyn, vodné, stočné

poštovné, komunikácia

28 255,29

27 566,13

55 821,42

 

633

Materiál

22 953,11

22 393,27

45 346,38

 

634

Dopravné – servis, palivo

2 857,76

2 788,06

5 645,82

 

635

Výdavky na štandardnú údržbu

5 994,95

5 848,73

11 843,68

 

636

Nájomné za nájom

0

0

0

 

637

Všeobecné služby

26 380,45

25 737,03

52 117,48

 

 

Stravné klienti

103 103,70

100 856,60

203 960,30

640

642

Bežné transfery, PN-ky

1 817,39

1 773,06

3 590,45

 

551

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

23 250,79

22 683,70

45 934,49

Spolu

650 723,77

832 510,80

1 483 234,57

Počet klientov v zariadení

41

40

81

Názov

Suma

DSS  €

Suma

ŠZ  €

Suma

Spolu  €

Ekonomicky oprávnené náklady za príslušný rok 2023 v €

650 723,77

832 510,80

1 483 234,57

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2023

15 871,31

20 812,77

18 311,54

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne

1 322,61

1 734,40

1 525,96

Príjmy – celkové príjmy z úhrad klientov za poskytované služby za rok 2023

188 562,63

204 820,79

393 383,42

Celkové príjmy – mesačný priemer na 1 klienta

383,26

426,71

404,72

                 
 

Ekonomicky oprávnené náklady za obdobie 1-12/2023

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Pod lipami 105/16,  033 01 Liptovský Hrádok

Poskytované služby: Domov sociálnych služieb     

                                  Špecializované zariadenie

Dňom 1.1.2024 na základe Rozhodnutia o zrušení príspevkovej organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105, 033 01 Liptovský Hrádok prechod  majetku, práv a povinnosti, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z právnych vzťahov na organizáciu Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R .Štefánika 66/3, 033  01 Liptovský Hrádok.

Kategória

Položka

Názov

Suma

DSS €

Suma

ŠZ €

Suma spolu €

610

 

Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania

283943,49

153802,72

437746,21

620

 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

97602,04

52867,77

150469,81

630

631

Cestovné náhrady

412,57

223,48  

636,05

 

632

Elektrická energia,

plyn, vodné, stočné

poštovné, komunikácia

21 093,30

11 425,54

32 518,84

 

633

Materiál

47 934,77

25 964,67

73 899,44

 

634

Dopravné – servis, palivo

1 267,46

686,54

1 954,-

 

635

Výdavky na štandardnú údržbu

18 757,40

10 160,26

28 917,66

 

636

Nájomné za nájom

213,12

115,44

328,56

 

637

Všeobecné služby

16 298,61

8 828,41

25 127,02

640

642

Bežné transfery, PN-ky

8 345,16

4 520,30

12 865,46

 

551

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

12 631,67

6 842,16

19 473,83

Spolu

508499,59

275437,29

 783936,88

Počet klientiek v zariadení

24

13

37

 

NÁZOV

SUMA DSS eur.

SUMA ŠZ eur.

SPOLU SUMA eur.

Ekonomicky oprávnené náklady za príslušný rok 2023 v €

508499,59

275437,29

 783936,88

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klientku za rok 2023

21187,48

21187,48

42374,96

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klientku mesačne

1765,62

1765,62

3531,24

Príjmy – celkové príjmy z úhrad klientiek za poskytované služby za rok 2023

106 823,71

62 388,14

169 211,85

Celkové príjmy – mesačný priemer na 1 klientku

370,92

399,92

770,84