Ekonomicky oprávnené náklady za obdobie 1-12/2020

 

2 zariadenia:   Centrum sociálnych služieb EDEN DSS      muži   

                        Centrum sociálnych služieb EDEN ŠZ         muži   

 

Kategória

Položka

Názov

Suma

DSS €

Suma

ŠZ €

Suma spolu €

610

 

Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania

234 606,89

354 918,11

589 525,00

620

 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

104 195,89

101 654,53

205 850,42

630

631

Cestovné náhrady

160,96

157,04

318,00

 

632

Energie, voda a komunikácie

el. Energia

plyn

vodné, stočné

poštovné

komunikácia

 

 

12 611,42

9 855,41

5 398,84

522,78

1 028,34

 

 

12 303,83

9 615,04

5 267,16

510,02

1 003,24

 

 

24 915,25

19 470,45

10 666,00

1 032,80

2 031,58

 

633

Materiál

10 643,96

10 384,34

21 028,30

 

635

Výdavky na štandardnú údržbu

2 114,28

2 062,72

4 177,00

 

636

Nájomné za nájom

 

 

0

 

637

Všeobecné služby

37 237,39

36 329,16

73 566,55

 

 

Stravné klienti

89 372,68

87 192,85

176 565,53

640

 

Bežné transfery

767,66

1 161,34

1 929,00

 

 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

28 964,41

28 257,95

57 222,36

Spolu

537 480,91

650 817,33

1 188 298,24

Počet klientov v zariadení

41

40

81

Názov

DSS v €

ŠZ v €

Spolu  v €

Ekonomicky oprávnené náklady za príslušný rok 2020 v €

537 480,91

650 817,33

1 188 298,24

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2020

13 109,29

16 270,43

14 670,35

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne

1 092,44

1 355,87

1 222,53

Príjmy – celkové príjmy z úhrad klientov za poskytované služby za rok 2020

128 157,08

145 150,73

273 307,81

Celkové príjmy – mesačný priemer na 1 klienta

260,48

302,40

281,18

Zostatok na účte pre dary a granty k 31.12.2020

2594,49