Ekonomicky oprávnené náklady za obdobie 1-12/2021

 

2 zariadenia:   Centrum sociálnych služieb EDEN DSS      muži   

                        Centrum sociálnych služieb EDEN ŠZ         muži   

 

Kategória

Položka

Názov

Suma

DSS €

Suma

ŠZ €

Suma spolu €

610

 

Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania

275 460,56

388 148,98

663 609,54

620

 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

98 775,12

139 183,12

237 958,24

630

631

Cestovné náhrady

412,66

402,60

815,26

 

632

Energie, voda a komunikácie

el. Energia

plyn

vodné, stočné

poštovné

komunikácia

 

 

11 466,34

13 275,60

5 744,05

519,32

1 439,16

 

 

11 186,66

12 951,80

5 603,95

506,66

1 404,05

 

 

22 653,00

26 227,40

11 348,00

1 025,98

2 843,21

 

633

Materiál

24 668,46

24 066,79

48 735,25

 

635

Výdavky na štandardnú údržbu

14 807,40

14 446,24

29 253,64

 

636

Nájomné za nájom

 

 

0

 

637

Všeobecné služby

41 597,24

40 582,67

82 179,91

 

 

Stravné klienti

89 795,80

87 605,65

177 401,45

640

 

Bežné transfery

706,41

689,19

1 395,60

 

 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

26 809,56

26 155,66

52 965,22

Spolu

605 477,68

752 934,02

1 358 411,70

Počet klientov v zariadení

41

40

81

Názov

DSS v €

ŠZ v €

Spolu  v €

Ekonomicky oprávnené náklady za príslušný rok 2021 v €

605 477,68

752 934,02

1 358 411,70

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2021

14 767,75

18 823,35

16 770,51

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne

1 230,65

1 568,61

1 397,54

Príjmy – celkové príjmy z úhrad klientov za poskytované služby za rok 2021

142 084,54

150 376,96

292 461,50

Celkové príjmy – mesačný priemer na 1 klienta

288,79

313,29

300,89

Zostatok na účte pre dary a granty k 31.12.2021

2594,49