Etický kódex pracovníkov Centra sociálnych služieb EDEN

 

Základné ustanovenia

Účelom etického kódexu je presne stanoviť žiaduce štandardy správania a vystupovania všetkých pracovníkov Centra sociálnych služieb EDEN (CSS EDEN) a informovať verejnosť o správaní, ktoré je oprávnená očakávať. Tento minimálny štandard je povinný dodržiavať každý zamestnanec CSS EDEN a dobrovoľný pracovník. Etický kódex je záväzný dokument, ktorý je neoddeliteľnou prílohou pracovnej zmluvy a jeho nedodržanie je hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Základné princípy práce zamestnancov CSS EDEN s prijímateľom sociálnych služieb

- partnerský prístup vo vzťahu zamestnanec – prijímateľ sociálnych služieb

- rešpektovanie osobnosti prijímateľa

- rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa

- pomoc vytvárať domov

- informovanie prijímateľa

- dodržiavať ochranu osobnosti a mlčanlivosť

- dodržiavať ľudské práva

 

Od zamestnanca CSS EDEN sa očakáva, že

- je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia

- jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady založené na úcte človeka k človeku

- uvedomuje si zodpovednosť , ktorú má voči sebe, prijímateľom, ich rodinám a opatrovníkom, kolegom i verejnosti

 

Etické zásady vo vzťahu k prijímateľovi sociálnych služieb

- pracovník rešpektuje jedinečnosť každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, rasu či farbu pleti, etnickú príslušnosť, materský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské či politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

- rešpektuje právo každého jednotlivca na sebarealizáciu v takej miere, aby nedochádzalo k obmedzeniu práva druhých osôb.

- pomáha prijímateľom svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami pri ich rozvoji a pri riešení ich vzájomných konfliktov.

- pracovník chráni práva a podporuje záujmy prijímateľa sociálnych služieb

- rešpektuje intimitu a súkromie prijímateľa a dodržiava dôvernosť informácií, informácie o prijímateľovi poskytuje iba s jeho súhlasom, alebo súhlasom opatrovníka

- k prijímateľovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti

- voči prijímateľovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy (v rámci momentálnych možností a vybavenia  CSS EDEN)

- k prijímateľovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi - nespráva sa k nemu ako k dieťaťu nepoužíva výraz „poslúchať“

- neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči prijímateľovi, komunikuje s ním pre neho zrozumiteľnou rečou

- každý nový zamestnanec prijímateľom vyká, pokiaľ on nedá súhlas s tykaním, ktoré bude obojstranné

- prijímateľa aktívne počúva a akceptuje aj dlhší čas, ktorý prípadne potrebuje na svoje vyjadrenie sa

- hľadá možnosti, ako zapojiť prijímateľa do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov, rešpektuje a ponúka prijímateľovi právo výberu, nerozhoduje za neho - vedie tak prijímateľa k zodpovednosti za seba, k sebarealizácii a k samostatnosti

- rešpektuje právo prijímateľa na vlastný názor

- dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie s dôrazom na zachovanie intimity a súkromia prijímateľa

- písomné odovzdávanie informácií o prijímateľovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu

- v prítomnosti prijímateľa nerieši svoje súkromné záležitosti

- v prítomnosti prijímateľa ho nehodnotí a nerozpráva o ňom v tretej osobe, ako aj o iných prijímateľoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov

- ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca

- nezneužíva svoje postavenie

- nevytvára si s prijímateľmi nedôstojné a nepatričné vzťahy

 

Etické zásady správania voči rodine a opatrovníkovi prijímateľa sociálnych služieb

- ku konzultáciám s rodinnými príslušníkmi prijímateľov, alebo ich opatrovníkom pristupuje profesionálne

- poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie rodine a opatrovníkom prijímateľa v zmysle svojich kompetencií

-

Etické zásady kolegiality a správania medzi kolegami

- každý z nás je členom jedného tímu a práca každého z nás je pre prijímateľa dôležitá

- vyhýbame sa vzájomnému hodnoteniu práce ostatných kolegov

- zodpovedne plníme svoje pracovné povinnosti, ktoré vyplývajú zo záväzku voči zamestnávateľovi

- vo verejnom vystupovaní dbáme na prestíž zariadenia a v maximálnej možnej miere sa snažíme vystupovať tak, aby sme nepoškodzovali dobré meno organizácie aj v mimopracovnej dobe

- rešpektujeme znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Rozširujeme vzájomnú spoluprácu a tým zvyšujeme úroveň nami poskytovaných služieb

- rešpektujeme názorové rozdiely medzi nami a sme schopní vo vhodnom čase a na vhodnom mieste o nich diskutovať

- konštruktívne spolupracujeme a informujeme sa o priebehu starostlivosti o prijímateľa

- riadime sa všetkými smernicami a inými platnými predpismi organizácie

 

Etické zásady odbornosti

- dbáme na udržiavanie a zvyšovanie prestíže nášho povolania.

- vhodným spôsobom upozorňujeme na preukázateľne nekvalitné a neodborné poskytovanie služieb.

- snažíme sa o zvyšovanie odbornej úrovne poskytovania sociálnych služieb a uplatňujeme v práci aj nové prístupy a metódy

- pracujeme v rámci multidisciplinárneho a interdisciplinárneho tímu, tak aby boli napĺňané ciele individuálneho plánu jednotlivých prijímateľov.

 

Postup pri riešení etických problémov

Závažné i menej závažné etické problémy riešime v rámci intervízie a supervízie. Každý člen tímu má možnosť diskutovať a analyzovať tieto problémy v spolupráci so všetkými stranami, ktorých sa problém dotýka.

 

Záväznosť

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Etický kódex pracovníka v Centre sociálnych služieb EDEN ako jeden zo základných dokumentov organizácie nadobúda platnosť dňom 30.01.2015, účinnosť od 1.2. 2015. Aktualizovaná verzia Etického kódexu v02 je účinná od 1.5.2023