Centrum sociálnych služieb EDEN

Centrum sociálnych služieb EDEN je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá vznikla rekonštrukciou a modernizáciou nevyužívanej budovy domova mládeže. Bezbariérovosť budovy bola vyriešená prístavbou výťahu pre imobilných a časť budovy je prispôsobená výlučne pre prijímateľov sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 Prijímatelia služieb sú ubytovaní v 27 jedno a 27 dvojlôžkových izbách. Každá ubytovacia bunka disponuje priestrannou predsieňou so zabudovanými skriňami a samostatnou kúpeľňou s WC. 

   

 V zrekonštruovaných priestoroch sú vytvorené výborné podmienky na ergoterapiu - vybavená dielňa na prácu s drevom, kovom, papierom, hrnčiarska dielňa, posilňovňa a pre sociálnu rehabilitáciu - knižnica, spoločenské miestnosti a počítačová miestnosť. 

 

     Zariadenie má kapacitu 81 mužov, z toho 41 miest  pre prijímateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb a 40 miest pre prijímateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení.

Zariadenie poskytuje svoje služby 81 prijímateľom sociálnych služieb.
Z toho: 
40 prijímateľom v špecializovanom zariadení a 
41 prijímateľom v domove sociálnych služieb. 

 

           V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba prijímateľovi, ktorý je: 
a) odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008, alebo
b) nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008.
V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
 2. sociálne poradenstvo, 
 3. sociálna rehabilitácia, 
 4. ubytovanie, 
 5. stravovanie, 
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 7. osobné vybavenie, 
b) zabezpečuje
 1. pracovná terapia, 
 2. záujmová činnosť, 
c) utvárajú podmienky na
 1. úschovu cenných vecí.
 
             V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba prijímateľovi, ktorý je: 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa
a) poskytuje
 
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
 2. sociálne poradenstvo, 
 3. sociálna rehabilitácia, 
 4. ubytovanie, 
 5. stravovanie, 
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 7. osobné vybavenie, 
b) zabezpečuje
 1. pracovná terapia, 
 2. záujmová činnosť, 
c) utvárajú podmienky na
 1. úschovu cenných vecí.