Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. 

 K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu nájdete na webovej stránke: www.vuczilina.sk (infoservis – tlačivá - žiadosti), http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/jun/ziadosti/nova-ziadost_o_posudenie_odkazanosti-socialnu-sluzbu-oprava.pdf , alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v CSS EDEN v kanceláriách sociálnych pracovníčok alebo na oddelení sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

 Vyplnenú žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada. V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba, ale súčasne musí ŽSK požiadať o ustanovenie opatrovníka vo veci rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 

 V zákonom stanovenej lehote 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK, tento vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

 Občan, ktorý má vydaný posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu môže požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplnením tlačiva /content/ŽIADOSŤ DO CSS EDEN nová (5).doc  Tento dokument je prístupný v CSS EDEN v kanceláriách sociálnych pracovníčok. Ak v zariadení nie je voľné miesto k nástupu, žiadateľ, ktorý vyplní tlačivo „Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby aj s jeho prílohami“ a aktuálne nemáme pre neho vhodné voľné miesto, môže zariadenie požiadať o zaradenie do evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

 V lehote do 30 dní od podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, obdrží žiadateľ Oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. Ak má špecifické požiadavky /ubytovanie na jednotke izbe, izbe pre imobilých.../, sú priložené k žiadosti a budeme na ne prihliadať. V prípade voľného miesta bude občan telefonicky a následne písomne vyzvaný k nástupu. V prípade voľného miesta v zariadení, uprednostňujeme žiadateľov so schválenou žiadosťou o bezodkladné umiestnenie ŽSK. Ak nie je vhodný žiadateľ, ktorý službu potrebuje bezodkladne, postupujeme podľa žiadostí evidovaných v poradovníku čakateľov a prihliadame na druh sociálnej služby.

POTREBNÉ K NÁSTUPU:

- Vypísané tlačivo: "Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby"

- Právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

- Osobné doklady (občiansky preukaz, rodný list, rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o určení opatrovníka),

- Potvrdenie o príjme za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať (Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava, prípadne iné doklady o príjme)

- V prípade spoločne posudzovaných osôb: Potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať

- Doklady o majetkových pomeroch: Čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch s osvedčeným podpisom (notár, matrika)

- Zdravotnú kartu,

- Preukaz poistenca zo zdravotnej poisťovne,

- Preukaz ZŤP,

- RTG pľúc, bacilonosičstvo - nie staršie ako 3 mesiace, vyšetrenie HBsAg,Potvrdenie o bezinfekčnosti od obvodného lekára, nie staršie ako 3 dni pred nástupom do CSS EDEN (že menovaný nemá žiadnu infekčnú chorobu a nepochádza z infekčného prostredia),

- Užívané lieky predpísané ošetrujúcim lekárom na 5-7 dní,

- Platné odporúčania od odborných lekárov – neurológ, urológ...

- Zoznam vecí, vrátane cenín, vkladov, ktoré si žiadateľ do CSS prináša. Do CSS si môžete priniesť osobné veci, hygienické potreby, vešiaky. Všetky veci musia byť v hygienicky nezávadnom stave.

 

 V prípade záujmu o poskytovanie služieb v niektorom druhu sociálnych služieb Vás radi privítame v CSS EDEN a pomôžeme Vám s vyplnením potrebných tlačív, poradíme Vám, prípadne vysvetlíme ďalší postup.