V rámci terapií a voľnočasových aktivít PSS v našom zariadení ponúkame:

Individuálne psychologické poradenstvo   predstavuje proces stretnutia klienta s psychologičkou zariadenia, ktorej profesionálna asistencia mu môže prijímateľovi sociálnej služby pomôcť pri zvládaní jeho problémov, náročných životných situáciách, psychických i somatických problémov. Cieľom je získanie hlbšieho porozumenia  o sebe samom a o svojej situácií, ktoré prijímateľovi  môže  poskytnúť informácie dôležité k zlepšeniu schopnosti zvládať vlastný život. 

Skupinové psychotelogické poradenstvo  je metóda  ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny a skupinovú dynamiku. Je vhodná zvlášť v situácií, kedy je problém, s ktorým sa klient stretáva, súčasťou širšieho sociálneho kontextu. Skupina ponúka možnosť nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia. Dokáže motivovať jednotlivca k vysokému nasadeniu, násobiť schopnosti a zručnosti jednotlivých.

V oboch prístupoch, t. j. pri individuálnej aj skupinovej práci s prijímateľmí sociálnych služieb, kladú psychológovia dôraz na partnerský prístup a spolurozhodovanie.

Súčasťou liečebnej a sociálnej rehabilitácie  je aj práca s prvkami činnostnej terapie, ktoré sú prijímateľom sociálnych služieb ponúkané prostedníctvom  súboru terapeutických techník inštruktormi sociálnej rehabilitácie a inštruktormi rozvoja pracovných zručností. Prvky sú primárne zamerané na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb k zmysluplnej činnosti a k nadväzovaniu kontaktov. U časti prijímateľov sú prvky zamerané na obnovu pracovných schopností a začlenenie sa do pracovného procesu. Cieľom je dosiahnutie ich samostatnosti v čo najväčšej možnej miere vo všetkých smeroch a oblastiach života. Prijímatelia sociálnych služieb sú chápaní ucelene v ich sociálnom prostredí spolu so somatickými a psychickými zmenami zdravotného stavu.

 

V rámci rozvoja pracovných zručností sú v CSS EDEN veľmi obľúbené práce s drevom a práca v záhrade, s ktorou je prepojená aj kulinoterapia, nakoľko prijímatelia sociálnych služieb často pripravujú rôzne kulinárske pochúťky práve zo surovín, ktoré si sami vypestovali. V roku 2022 k pestovateľským prácam v záhrade pribudli aj chovateľské práce v podobe chovu sliepok.

Inštruktori sociálnej rehabilitácie a sociálni pracovníci v odbornej spolupráci s psychológom zariadenia a pod teraputickou externou supervíziou, využívajú v našom zariadení prvky špecifických terapií v sociálnej rehabilitácii, ako sú prvky arteterapie, artefiletiky, biblioterapie, animoterapie, muzikoterapie a iné.

Cieľom práce s prvkami arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo, ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav prijímateľov a tiež rozvíjať ich schopnosť komunikovať neverbálnymi cestami. Prínos práce s prvkami arteterapie pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení je najmä v mosžnosti vyjadriť svoje vnútorné prežívanie a možnosť relaxovať tvorením. Napomáha k vytvoreniu pevnejšieho a na pocite dôvery založeného vzťahu medzi prijímateľom a zamestnancami, ktorí prvky arteterapie pri práci s prijímateľmi využívajú. Vznikajú tak hodnotné, originálne diela, ktoré zrkadlia ich autentickosť, silu prežitku, zaujatie, imagináciu. V podmienkach zariadenia CSS EDEN arteterapeutické techniky vykonávajú vyškolení zamestnanci a psychologičky zariadenia.

Artefiletika je koncepcia, ktorá využíva výchovu umením na komplexný rozvoj ľudskej osobnosti po stránke intelektuálnej, emočnej a sociálnej. Ide predovšetkým o ich vhodné prepojenie, ktoré nastáva v rámci reflexie a následnom dialógu. V CSS EDEN využívame najmä metódu kooperatívneho učenia sa uplatňovaním práce v skupine, individuálne i spoločným riešením úloh, stanovením si rolí v skupine.

 

  

Snoezelen - multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov, s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Snoezelen poskytuje rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, redukciu stresu, stereotypného správania, zvýšenie spontaneity.  Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímanie a prijímanie podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácia, integrácie a sebarealizácie. 

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov ale aj bežnej populácie. Prebieha skupinovou formou (zaradenie do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 12 cvičení (jedno cvičenie trvá 90 minút). Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Cieľ a zameranie:

 

Kognitívny tréning je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti - okrem pamäti aj myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu, či iné formy demencie.

Cieľ a zameranie:

 

Kulinoterapia - terapia varením. Je to jedna z alternatívnych pracovných terapií a zároveň aj forma reminiscenčnej terapie. Prostredníctvom varenia, pečenia a pripravovania rôznych jedál si PSS spomínajú, oživujú minulé zážitky aj prostredníctvom rôznych predmetov, ktorými je vybavená kuchynka, špeciálne určená na vykonávanie kulinoterapie. Pri mladších vekových kategóriách využívame túto metódu ako prostriedok k postupnému osamostatňovaniu a zvyšovaniu sebavedomia.

Biblioterapia - hlavným cieľom biblioterapie je revitalizácia, resocializácia a celkový rozvoj osobnosti. Zakladá sa na presvedčení, že kniha môže priaznivo ovplyvniť správanie PSS. Účelom biblioterapie nie je bojovať priamo s ochorením, ale dopomôcť prijímateľovi sa s ňou vyrovnať. Mala by ho podnietiť a povzbudiť k aktívnemu spôsobu života aj napriek obmedzeniu, ktoré ho postretlo. V zariadení, na žiadosť klientov vznikol biblioterapeutický krúžok, kde majú možnosť diskutovať o prečítaných tituloch a prezentujú vlastné autorské práce.

Edukácie - v tejto forme terapií sa snažíme vybaviť PSS adekvátnym množstvom poznatkov, zručností a návykov tak, aby bol schopný zapojiť sa do spoločenského života a žiť jemu primeraný kvalitný život bez toho, aby spôsobil ťažkosti svojmu okoliu. Zameriavame sa najmä na prevenciu sociálno-patologických javov, ako je fajčenie, alkoholizmus, užívanie rôznych drog, prevenciu šikanovania a agresivity.

Fyzioterapia – rehabilitácia PSS v zariadení:

   

Individuálna telesná výchova pri lôžku spočíva v pasívnom rozcvičovaní dlhodobo ležiacich klientov, v správnom polohovaní, čím predchádzame vzniku dekubitov. S klientmi sa snažíme nacvičovať sed, stoj ako i chôdzu s rôznymi pomôckami. Pomocou uvoľňovacích  masáži, techník z bazálnej stimulácie a aplikovaním suchého tepla navodzujeme pocit uvoľnenia svalstva  a celkovej relaxácie.

Liečebná telesná výchova prebieha hlavne v doobedňajších hodinách v priestoroch fyzioterapie na 4. poschodí zariadenia. V tejto miestnosti využívame rehabilitačné pomôcky a prístroje, ktoré slúžia na zlepšenie motoriky, zníženie bolestivosti, na zvýšenie svalovej sily a rozsahov pohyblivosti. Fyzioterapeut pri práci využíva techniky klasickej, reflexnej masáže, mäkké techniky a cvičenie podľa Vojtu. Fit lopty slúžia ako pomôcka pri skupinovom cvičení. prijímateľom našich služieb tieto cvičenia napomáhajú správnemu držaniu tela, najmä pri problémoch s chrbticou. K zlepšeniu dýchania dochádza pomocou dýchacej gymnastiky. Skupinka 6 - 9 klientov sa raz týždenne zúčastňuje autogénneho tréningu metódou relaxácie. Pri fyzioterapii odborný personál využíva rôzne prístroje a pomôcky, akými sú masážne kreslo, masérsky pult, masážne loptičky a iné pomôcky na masírovanie, činky, fit lopty, rebriny, molitanový bazén, posilňovacia veža, stacionárny bicykel, podložky na cvičenie, závesná hojdačka, bradlový chodník a iné.

     

Od 17. marca 2017 sa zariadenie stalo pracoviskom bazálnej stimulácie. Od novembra roku 2014 sme v našom zariadení začali pracovať s konceptom bazálnej stimulácie. Najkôr v ňom boli preškolení len niekoľkí zamestnanci, ale natoľko nás tento koncept zaujal, že sme vedeli, že ho chceme sprostredkovať a ponúknuť aj našim klientom. Koncept bazálnej stimulácie sa zameriava na všetky oblasti ľudských potrieb. Využíva jednu z najdôležitejších vlastností mozgu – plasticitu, čiže schopnosť pružne prispôsobovať svoju stavbu aktuálnym potrebám. Prostredníctvom bazálnej stimulácie dostáva klient možnosť, aby cítil hranice svojho tela, rozvíjal vlastnú identitu, vnímal okolitý svet, seba samého, a tým čo najdôstojnejšie a najkvalitnejšie prežíval svoj život. V yužívame somatické polohy „Múmia“ a „Hniezdo“, ďalej ukľudňujúcu a povzbudzujúcu somatickú stimuláciu, masáže stimulujúce dýchanie, vestibulárnu stimuláciu a auditívnu stimuláciu – televízia, DVD, CD, rádio, komunikácia, čítanie rozprávok... Tento koncept v podmienkach nášho zariadenia veľmi úzko spolupracuje s konceptom snoezelen. 

Poskytujeme aj rôzne možnosti záujmových útvarov pre našich PSS podľa ich individuálnych záujmov: futbalový krúžok (pravidelné navštevovanie športovej haly neďaleko zariadenia) a plavecký krúžok, počítačový krúžok (internetová miestnosť), krúžok tkania na krosnách v zariadení, keramický krúžok a iné.